Historie čištění odpadních vod

Čistění odpadních vod je klíčovým procesem, který má za cíl eliminovat  znečištění z odpadních vod tak, aby byly bezpečnější pro životní prostředí a lidské zdraví. Historie čištění odpadních vod sahá až do starověku, kdy se objevily první pokusy o kontrolu odpadních vod.

CloacaMaxima2019

Kanalizace v době Římské

Ve starověkém Římě byly postaveny první kanalizační systémy, které umožnily odvádět odpadní vody pryč z města, což představovalo první krok k civilizovanému čištění vod. Jedním z prvních a nejznámějších kanalizačních systémů byla tzv. Cloaca Maxima, vybudovaná v Římě kolem roku 600 př.n.l. etruskými králi [1]. Cloaca Maxima byla zhruba 1600m dlouhá a ústila do řeky Tiber. Tato stoka se v Římě používala až do 19. století.

Středověk

Středovek = doba temna (?)

Středověk byl ne nadarmo nazýván dobou temna a z hlediska historie čistění odpadních vod jsme se v tomto období větších inovací nedočkali. Např. lidé ve městěch vykonávali svou velkou potřebu do vědra, které pak vylévali buď přímo na ulici nebo do otevřených stok, které je lemovaly. Toto vylévání extrementů na ulici bylo některými městy regulováno na určitou hodinu nebo část dne (např. po setmění) apod. Není tedy divu, že divoce se šířící epidemie a nemoci byly na denním pořádku.

John_Snow_memorial_and_pub

Odpadní vody v dobách industriální revoluce

Během industriální revoluce v 18. a 19. století došlo k dramatickému nárůstu znečištění vod, a to zejména v důsledku průmyslové činnosti a rychlé urbanizace. S tímto vzrůstajícím problémem se začaly vyvíjet první mechanické čističky odpadních vod, které se specializovaly na odstranění hrubých částic a sedimentu. Rychle se šířící nemoci dále představovaly velký problém. Např. v Londýně v roce 1854 došlo k obrovské epidemii cholery. Přelomovou práci v tomto ohledu provedl lékař John Snow (průkopník celkové anestezie) neboť identifikoval znečištěnou studnu, která tuto epidemii způsobila a zakázal její používání, což vedlo k ukončení šíření nemoci [2].  Inkriminovaná pumpa byla vybudovaná jen zhruba 90 cm vedle staré žumpy, která obsahovala pleny dítěte, jež onemocnělo cholerou. Bakterie a další patogeny z této žumpy prosákly do studny a způsobily epidemii. John Snow jako jeden z prvních pochopil souvislosti mezi kontaminovanou vodou a nemocemi. Vědecké objevy jako byl tento vedly ke změně přístupu k sanitaci.

Čistírna odpadních vod

20. století

V průběhu 20. století se spolu s dalším rozvojem vědy a technologie objevily pokročilejší metody čištění odpadních vod. Biologické čističky, které využívají mikroorganismy (tip podívejte se na naší nabídku bakterií do čov), včetně bakterií, k rozkladu organických látek ve vodě, přinesly další inovace a obrovký krok kupředu. Současně se prosadily i chemické procesy, například chlorace, která slouží k dezinfekci vody a odstranění patogenů.

Současný stav

V dnešní době jsou čističky odpadních vod vybaveny nejnovějšími technologiemi. Vysoce výkonná čerpadla, aerobní a anaerobní čistící procesy, membránová filtrace, vyhívací věže a další inovace přispívají k dosažení vysoké účinnosti čištění a nakládání s kaly. Role mikroorganismů a aerobních bakterií v biologickém stupni čistění je absolutně nezastupitelná neboť ve svém metabolism odbourají až 99% organického znečistění (!) Důraz na ekologické aspekty vedl ke větší pozornosti k recyklaci a opětovnému využití odpadních vod. Mnohé moderní čistírny odpadních vod se specializují na odstraňování živin, jako jsou dusík a fosfor, což pomáhá předcházet nadměrné eutrofizaci (obohacování o živiny) vodních ekosystémů.

V současné době je čištění odpadních vod neustále zdokonalováno, přičemž výzkum a inovace směřují k efektivnějším a udržitelným metodám. Tím se dosahuje nejen vysoké účinnosti čištění, ale také minimalizují negativní dopady na životní prostředí. Ochrana vodních zdrojů a udržitelnost jsou klíčovými prvky současného přístupu k čištění odpadních vod, a bakterie hrají v tomto procesu klíčovou roli.

Může Vás zajímat

Zdroje:

  1. https://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.02.0151:book=1:chapter=56
  2. https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=hvd.32044103087938&view=1up&seq=331