Co je to žumpa

Žumpa je podzemní bezodtoková nádrž sloužící ke shromažďování a ukládání odpadních vod, fekálií a jiných odpadů. Žumpy a jímky hrají klíčovou úlohu v oblastech, kde veřejný kanalizační systém není, případně přípojení na kanalizaci není realizovatelné z ekonomických a technických důvodů. Tato řešení jsou běžná zejména v venkovských oblastech, chatových osadách a na odlehlých místech. Z technického I ekonomického hlediska je však kanalizační přípojka nejvhodnější řešení.

Preferovaný způsob likvidace odpadních vod domácností v Česku:

  • Kanalizační přípojka
  • Domácí biologická čistička odpadních vod (lidově čovka), případně vícekomorový septik s filtrem
  • Bezodtoká jímka neboli žumpa

 

V současné době (2022) je zhruba 87.3% českých domácností napojených na veřejnou kanalizaci [1]

Historie žump a jímek

Historie žump sahá do doby, kdy technologické a infrastrukturní možnosti venkovských oblastí byly omezené. První varianty těchto podzemních nádrží sloužily k jednoduché akumulaci odpadních vod a fekálií, často s minimální možností technické údržby. První jímky pronikly do Evropy v 15. století a měly nahradit bežnou praxi, kterou bylo vylévání věder s fekáliemi na ulici (viz. Historie čištění odpadních vod). Jímky měly často podobu studní a jejich stěny byly obloženy kameny. Středověké žumpy samozřejmě nebyly vodotěsné, a spolu s absencí jakékoliv regulace, bakterie a patageny v nich obsažené způsobovaly časté epidemie a vysokou úmrtnost. Odpadové jámy tohoto typu bylo nutno nechat vyprázdnit a vyčistit zhruba každých 8-10 let. Ve středověké Anglii se lidem, kteří se takto živili, říkalo ´gong farmer´. Gong farmers mohli pracovat pouze v noci, a to mezi devátou hodinou večerní a pátou hodinou ranní. Až 10 let starý obsah žumpy nakládali lopatou na koňský povoz. Když byl povoz plný, jednoduše ho vyklopili na náplavku u Temže.

Např. v Paříži v polovině 19. století existovalo 30 000 jímek, o které se staralo 200 pracovníků, kteří jich stihnuli každou noc zhruba stovku vyprázdnit a vyčistit. Fekálie v nich obsažené byly velmi populárním a hojně používaným hnojivem.

Žumpy byly nahrazovány od konce 19. století veřejnou kanalizací, nicméně v odlehlých, případně méně rozvinutých oblastech se používají dodnes.

Středověká žumpa

 

Funkce bakterií v jimkách a žumpách:

Bakterie v jímce hrají kritickou roli v rozkladu organického materiálu. Když odpadní vody a fekálie přitečou do žumpy, bakterie zahájí proces rozkladu, přeměňujíce organické látky na jednodušší sloučeniny. Tento proces zmenšuje objem odpadu, napomáhá snížit četnost vyvážení a pomáhá potlačit nepříjemný zápach (tip - vyzkoušejte naše přírodní bakterie do žumpy )

 Bakterie do septiku_1

Ekologický kontext a zákonné požadavky

V dnešní době je důležité zdůraznit pravidelnou údržbu žump, aby se předešlo přeplnění a potenciálnímu znečištění půdy, vody a životního prostředí. Zajištění efektivní správy žump není pouze otázkou hygieny, ale také splňení zákonných požadavků. Provoz žumpy je upraven zejména Vodním zákonem č. 254/2001 sb. Tento právní předpis mimo jiné zakazuje vypouštění jímky např.na zahradu, stanovuje povinnost jímku vyvážet a vymezuje okruh subjektů které jsou k tomu způsobené (provozovatelé čistírny odpadních vod nebo osoby oprávněné podle živnostenského zákona k vývozu obsahu septiku). Vlastníci žumpy mají dále od r. 2021 povinnost dokladovat její vývoz a potvrzení o vyvezení uchovávat až 2 roky zpětně, za případné nesrovnalosti hrozí fyzickým osobám pokuta až do výše 20 000 Kč.  Vyhláška č. 268/2009 Sb. dále stanoví, že jímka (žumpa) musí být vodotěsná a bez možnosti jakéhokoliv odtoku. Jakmile žumpa, byť jen mírně, prosakuje, musí vlastník nechat provést zkoušku těsnosti, v opačném případě by se jednalo o přestupek.

Legálně provozovaná žumpa se tedy stává, v kontextu neustále se zdražujících nákladů za její vyvážení, velice drahým koníčkem.  Výměna staré jímky, v případě nemožnosti napojení se na obecní kanalizaci, za moderní čistírnu odpadních vod (tip č. 2 podívejte se na naše bakterie do čov).nebo tříkomorový septik se tedy jeví jako ekologické a ekonomicky výhodné řešení

 septik čistění

Mohlo by Vás zajímat:

Jak funguje septik

Jak funguje ČOV

Vypouštění septiku na zahradu

Suchá WC: revoluce v ekologické sanitaci s využitím bakterií

Historie čištění odpadních vod

Jak se zbavit zápachu ze septiku

 

Zdroje:

  1. https://www.czso.cz/csu/czso/domacnosti-loni-vodou-setrily-spotreba-v-prumyslu-naopak-mirne-vzrostla